Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Scholen

Het resultaat van de scholen gezamenlijk bedroeg in 2016 2,6 miljoen euro en wijkt daarmee 7,1 miljoen euro positief af van de begroting. De verklaring voor deze positieve afwijking is op hoofdlijnen als volgt:

 • Hogere rijksbijdragen ad 24,7 miljoen euro (5,5% t.o.v. begroting en 4,7% t.o.v. totale baten) door:

  • 16,8 miljoen euro hogere lumpsumopbrengsten door gewijzigde leerlingaantallen, indexaties en additionele bijdragen voor het cao-akkoord;

  • 4,0 miljoen euro hogere niet-geoormerkte OCW-subsidies, grotendeels veroorzaakt door de nieuwe maatwerkbekostiging nieuwkomers VO, waarvoor 3,3 miljoen euro is ontvangen;

  • 3,8 miljoen euro hogere bijdragen vanuit de samenwerkingsverbanden;

 • Hogere ouderbijdragen ad 0,9 miljoen euro (9,2% t.o.v. begroting en 0,17 t.o.v. totale baten) door niet-begrote activiteiten voor leerlingen en meer deelnemers aan de activiteiten. Tegenover deze extra opbrengsten staat een gelijkwaardig bedrag aan additionele lasten;

 • Hogere overige baten ad 3,3 miljoen euro (48,0% t.o.v. begroting en 0,6% t.o.v. totale baten). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere detacheringsopbrengsten, schenkingen vanuit opgeheven stichtingen en hogere ontvangsten vanuit de samenwerkingsverbanden;

 • Hogere lonen en salarissen ad 17,1 miljoen euro (4,7% t.o.v. begroting en 3,3% t.o.v. totale baten) doordat:

  • de formatie gemiddeld 100,3 fte hoger is dan begroot. De begrote gemiddelde salariskosten zijn 68.230 euro, waardoor dit resulteert in 6,8 miljoen euro aan extra lasten (1,9% t.o.v. begroting en 1,3% t.o.v. totale baten). De hogere formatie wordt voornamelijk veroorzaakt door hoger dan verwachte leerlingenaantallen in het schooljaar 2016-2017;

  • de gemiddelde salariskosten zijn 1.880 euro hoger dan begroot. Het gemiddeld aantal fte’s bedraagt 5.440, waardoor dit resulteert in 10,2 miljoen euro hogere lasten (2,8% t.o.v. begroting en 1,9% t.o.v. totale baten);

 • De kosten voor personeel niet in loondienst zijn 4,0 miljoen euro hoger dan begroot (21,0% t.o.v. begroting en 0,8% t.o.v. totale baten). Deze hogere lasten worden deels gecompenseerd door hogere ontvangen uitkeringen. De ontvangen uitkeringen zijn 1,6 miljoen euro hoger dan begroot;

 • De overige personele lasten zijn 0,3 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lagere studiekosten (0,2 miljoen euro);

 • Hogere afschrijvingslasten van 0,3 miljoen euro (2,2% t.o.v. begroting);

 • Hogere huisvestingslasten van 0,9 miljoen euro (4,0% t.o.v. begroting);

 • De overige lasten zijn 1,5 miljoen euro hoger dan begroot (3,2% t.o.v. begroting en 0,3% t.o.v. totale baten). Met name door hogere lasten m.b.t. reizen/excursies, hogere lasten voor boeken en licenties en hogere advieskosten.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)