Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Voorwoord

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar waarin we uitgebreid hebben teruggeblikt en daarnaast het vizier scherp hebben gesteld op de toekomst van de vereniging.

100 jaar Onderwijs met Overtuiging

Tijdens schooljaar 2016-2017 viert vereniging Ons Middelbaar Onderwijs het 100-jarig jubileum. Op 5 en 6 september 2016 hebben de twee 100-jarige OMO-scholen, het Mollerlyceum in Bergen op Zoom en het Mollercollege in Waalwijk, hun jubileum gevierd. In november zijn zo’n 100 leerlingen van diverse OMO-scholen mee naar Rome geweest. En in december stond de vereniging met een kerkelijke viering in de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch officieel stil bij het 100-jarig bestaan. Het was bijzonder om tijdens de verschillende festiviteiten het gevoel van de heersende verbondenheid te ervaren. Een goed uitgangspunt om de volgende eeuw in te gaan.

Koers 2023

Onder het motto ‘ontwikkelen doe je samen’ hebben gedurende 2016 vele betrokkenen binnen en buiten de vereniging met elkaar gewerkt aan het nieuwe strategische beleidsdocument van de vereniging: Koers 2023. Een brede dialoog met onder andere leerlingen, medewerkers, ouders, rectoren, medezeggenschapsraad, raden van advies en de raad van toezicht heeft geleid tot een document waarin ‘Goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen’ tot volle uiting komen. Koers 2023 geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging, en is ter inspiratie en uitdaging. De ambities uit Koers 2023 worden de komende periode vervlochten in de schoolplannen en daarmee ingebed in de scholen.

Kwaliteitsontwikkeling

Binnen de hele vereniging leeft de wens de kwaliteitsontwikkeling verder te versterken. Daarnaast wordt, gezien het nieuwe inspectiekader, de verantwoording op onderwijsresultaten en –proces door het bestuur steeds belangrijker. Ter ondersteuning van onze ambities om van elkaar te blijven leren is in 2016 gestart met het ontwerpen van een ontwikkelkader (= werktitel) voor het onderwijs. Het jaagt het gesprek op diverse niveaus aan vanuit zeven pijlers:

  • een gedeelde visie vertaald naar concreet beleid/doelstellingen

  • effectief leiderschap binnen de school

  • goed onderwijs binnen een veilige leer- en leergemeenschap

  • dragend HRM-beleid

  • verbeteringsgerichtheid vanuit collectief en individueel lerend vermogen

  • betrokkenheid van en verantwoording naar externe stakeholders

  • bedrijfsvoering op orde.

Het ontwikkelkader, samen met de ruim beschikbare kwantitatieve informatie, gaat ons de komende jaren helpen bij het werken aan en doorlopend verder verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Onderwijsresultaten

Het gemiddelde slaagpercentage van alle scholen binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ligt bij vier van de vijf soorten opleidingen minimaal op gelijk niveau met het landelijk gemiddelde. De havo en vmbo-b/(g)t opleidingen blijven ten opzichte van dit landelijk – gewogen - gemiddelde hoog scoren.

Na een stijgend slaagpercentage in 2014-2015 op het vwo, zowel landelijk als binnen de vereniging, is dit jaar een daling in het slaagpercentage zichtbaar. Deze daling is bij de OMO-scholen iets sterker dan landelijk, waardoor de OMO-scholen, voor het eerst in vier jaar, iets onder het landelijk - gewogen - gemiddelde scoren.

Het aantal opleidingen met een aangepast arrangement is wederom gedaald. Slechts drie van de 176 opleidingen scoorden in 2016 ‘zwak’ en naar verwachting zullen ook deze het komende jaar aan alle eisen voldoen.

(Passend) Onderwijs

Onderwijs heeft meer dan ooit de belangstelling van de samenleving en de politiek. Dit is een verheugend feit als het gaat om de versnelling in ontwikkelingen van digitaal onderwijs, maatwerk en de problematiek rondom kansenongelijkheid. Er is hard gewerkt aan passend onderwijs vanuit een positief kritische houding van de vele betrokken partners. Er gebeurt rondom dit onderwerp veel goeds; laten we dit voortzetten en hier vertrouwen in houden. Nu de bestuurlijke drukte is geluwd, kunnen de kinderziektes spoedig genezen. Een aandachtspunt is en blijft de bestuurlijke inrichting van passend onderwijs; die blijkt in de praktijk een nog te temmen ‘draak’ te zijn. Met name de verdeling van de geldmiddelen speelt hierin een, helaas, negatieve rol.

Identiteit

De identiteit van de vereniging moet terug te zien zijn in gedragingen van zowel de medewerkers, de bestuurlijke organen als de leerlingen. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is de afgelopen periode gestart met invulling geven aan de verplichting om een integriteitscode te ontwikkelen. Het wordt bewust geen standaardreglement; dat zou niet toereikend zijn om de haast eindeloze creativiteit in het menselijk handelen uitputtend te beschrijven. De OMO-integriteitscode gaat daarom uit van vier basisprincipes voor goed handelen: menselijke waardigheid, algemeen welzijn, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid. Deze begrippen dienen als leidraad om te komen tot een uitspraak om een handeling als goed of niet goed te typeren. Het basisprincipe van al ons handelen is en blijft vertrouwen. De geformuleerde uitgangspunten helpen ons om, indien nodig, het handelen te kunnen beoordelen en elkaar hierop aan te kunnen spreken.

Ontwikkeling van mensen

Als je bij een OMO-school werkt, word je gestimuleerd om je professionaliteit doorlopend verder te ontwikkelen. Dat kan op allerlei manieren: langs de formele weg door het volgende van opleidingen en trainingen, maar juist ook via informeel leren van en met elkaar, kennis delen en samen nieuwe kennis ontwikkelen. Een mooi voorbeeld zijn de Academische Opleidingsscholen (AOS’en), die inmiddels 10 jaar bestaan. Zij vormen een stevige katalysator voor doorlopende professionalisering en kennisdeling binnen de vereniging. De conferentie die naar aanleiding van dit jubileum in 2016 is georganiseerd werd zeer goed bezocht en geeft onverminderd de verbindende rol van de AOS’en binnen de vereniging weer. Verder is binnen alle scholen van de vereniging steeds nadrukkelijker aandacht voor de waarde van de gesprekscyclus.

Demografische ontwikkelingen

Tot op heden lukt het goed om een plek te geven aan de demografische ontwikkelingen die, naar verwachting, rond 2020 zullen stabiliseren. De daling van het leerlingenaantal heeft er in 2016 toe geleid dat het besluit is genomen om in de regio’s Roosendaal en ’s-Hertogenbosch scholen samen te voegen. In de regio’s Land van Cuijk en Bergen op Zoom worden hierover gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met schoolbesturen en plaatselijke overheden. Praktijkschool Helmond, onderdeel van een bestuurlijke éénpitter, is in 2016 bij de OMO Scholengroep Helmond ondergebracht. Dit is gebeurd om daarmee het aanbod van praktijkonderwijs in de regio in stand te kunnen houden.

Duurzaam

De bouw en verbouwing van onder andere Aloysius De Roosten en het Vakcollege in Eindhoven, Da Vinci College in Roosendaal, en het Theresialyceum en Odulphuslyceum in Tilburg hebben bijgedragen aan een goed en prettig leer- en werkklimaat voor de leerlingen en medewerkers. Door de verbetering van bijvoorbeeld luchtcirculatiesystemen en de indeling van ruimtes wordt het leerproces optimaal ondersteund. Binnen de mogelijkheden trachten we om - in ieder geval bij nieuwbouw - te bouwen volgens een duurzaamheidsrating van A+++. De vereniging gaat bovendien, mede dankzij subsidie, vrijwel alle scholen voorzien van zonnepanelen.

Collegiale bestuurlijke visitatie

In 2016 heeft een collegiale bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. Dit heeft, naast zinvolle feedback, geleid tot een blijvende verbinding tussen de vier betrokken besturen; periodiek komen deze bij elkaar rondom actuele thema’s. De zelfevaluatie van het bestuur en de eindrapportage van de visitatiecommissie zijn gedeeld in het collectief schoolleiders overleg, met de GMR en met de raad van toezicht. De ervaringen rondom het proces zijn gedeeld met de VO-raad.

Tot slot

De vereniging is na 100 jaar nog altijd springlevend. De onderwijsresultaten zijn goed, de scholen zijn volop in beweging, zeker als het gaat om onderwijskundige ontwikkelingen. De bedrijfsvoering is op orde. Dankzij de vele betrokkenen is de koers voor de toekomst helder en kunnen scholen de komende periode de ambities borgen via hun schoolplan.

In maart 2017 sluiten we de viering van het 100-jarig bestaan af met een mooi eeuwfeest voor alle medewerkers. Hiermee spreken we onze waardering uit voor hun inzet en bijdrage de afgelopen jaren en luiden we de start in van een nieuwe eeuw ‘Onderwijs met overtuiging’.

Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs,

Eugène Bernard en Yvonne Kops

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)