Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 8: Personeel in cijfers

In deze bijlage worden enkele personele kengetallen van 2016 grafisch gepresenteerd in relatie tot voorgaande jaren. Onder elke grafiek staat een korte toelichting.

1. Samenstelling personeelsbestand

Achtereenvolgens worden de cijfers van het totale personeelsbestand van Ons Middelbaar Onderwijs en de instroom- en uitstroomgegevens weergegeven.

1.1. Grootte personeelsbestand

Het totaal aantal personeelsleden dat in 2016 in dienst is, is gestegen ten opzichte van 2015. Dit is mede veroorzaakt door de bestuursovername van de Praktijkschool Helmond per 1 april 2016. Vanaf deze datum maakt de Praktijkschool Helmond deel uit van de OMO Scholengroep Helmond. De afname in 2014 was voornamelijk het gevolg van de bestuursoverdracht van het Lyceum Bisschop Bekkers aan de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs. De toename van 2009 naar 2010 werd veroorzaakt door de komst van het Hervion College (nu onderdeel van de Bossche Vakschool).

1.2 In- en uitstroomgegevens

Het betreft het totaal aantal personen (inclusief bureau en raad van bestuur) dat in dienst is getreden of uit dienst is gegaan, maar ook uitbreidingen of inkortingen van de betrekkingsomvang bij Ons Middelbaar Onderwijs.

2. Verdeling naar categorieën

Achtereenvolgens wordt een aantal grafieken weergegeven die betrekking hebben op de verdeling van het personeelsbestand naar diverse categorieën. Het betreft:

 1. uitsplitsing naar leeftijdscategorieën;

 2. verdeling in fulltime en parttime aanstellingen;

 3. vaste en tijdelijk aanstellingen;

 4. verhouding docenten in LB, LC en LD/LE ( functiemix);

 5. verdeling man en vrouw;

 6. verdeling naar vrouw en man in leidinggevende posities.

2.1 Leeftijdsverdeling totale personeelsbestand

De toename van het aantal 60+-ers zet zich ook in 2016 voort. De (gewogen) gemiddelde leeftijd (45,8 jaar) van het personeelsbestand is in 2016 wel afgenomen ten opzichte van 2015 (46,1 jaar).

2.2 Verdeling fulltime/parttime

2.3 Soort dienstverband

2.4 Verhouding LB / LC / LD-LE personeel (functiemix)

Voor de berekening van de verhouding van de LB-LC-LD/LE categorieën zijn de definities gebruikt zoals die bij de regeling functiemix gelden, waarbij de salarisschaal leidend is. Personen met een salarisgarantie worden geteld in de categorie waarop het salaris daadwerkelijk wordt gebaseerd.

Door de landelijke regelgeving in 2014 is de beoogde streefformatie vervangen door een maatwerkafspraak functiemix, welke op basis van beschikbare middelen is vastgesteld. De verhouding van de LB, LC en LD/LE formatie laat in 2016 een verloop zien van LB naar LC. Dit is in lijn van de maatwerkafspraken.

2.5 Verhouding man-vrouw

2.6 Man-vrouw in leidinggevende posities

Het betreft in dit geval alleen de verdeling in de functies rector/algemeen directeur, directielid/conrector en directeur. Andere functies met leidinggevende taken zijn niet meegenomen in deze vergelijking.

3. Overig

Naast de verdeling van het personeelbestand in categorieën zijn kengetallen vastgesteld op basis van arbeidsvoorwaardelijke regelingen, zoals:

 1. gebruik regeling duurzame inzetbaarheid OMO

 2. gebruik deelname 63+regeling

 3. gebruik overgangsrecht OSR

 4. gebruik overgangsrecht Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO)

 5. gebruik ouderschapsverlof

 6. aantal LIO-ers/stagiaires

3.1 Regeling duurzame inzetbaarheid OMO/deelname 63+-regeling/overgangsOSR

Regeling duurzame inzetbaarheid

Op basis van de CAO OMO, hoofdstuk F, bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de regeling duurzame inzetbaarheid. Elk personeelslid van 57 jaar en ouder heeft tot de pensioenleeftijd van 67 jaar recht op verlaging van de jaartaak met 10% tegen een eigen bijdrage van 30%. Voor de categorie OOP in de loonschalen 1 t/m 8 geldt een eigen bijdrage van 20%. In het kalenderjaar 2016 maken van de potentieel 1.837 personen van 57 jaar en ouder 1.160 personen gebruik van deze regeling.

Deelname regeling 63+

Per 1 augustus 2015 is het mogelijk om gebruik te maken van de zogenaamde 63+-regeling. Dit betekent dat, onder voorwaarden, een personeelslid voor 0,2 fte taakvermindering krijgt als hij voor 0,2 fte ontslag neemt. Voor de teruggang in fte kan hij gebruik maken van het ABP Keuzepensioen. Door het verlof en ontslag ontstaat er 0,4 fte vacatureruimte die ingezet kan worden om werkgelegenheid te creëren voor jonge werknemers. In 2016 maken van de 272 63+-ers met een betrekkingsomvang van 0,8 wtf en hoger 157 personen gebruik van deze regeling.

Overgangsrecht OMO Seniorenregeling (overgangsrecht OSR)

Door de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid per 1 augustus 2015 geldt dat, onder voorwaarden, de nog niet-genoten OSR als overgangsrecht OSR opgenomen kan worden. Ook voor de categorie 52 tot 57 jaar geldt, onder voorwaarden, een overgangsrecht OSR. In voorkomende gevallen is ook een eigen bijdrage van toepassing, conform de regeling duurzame inzetbaarheid. In 2016 maken 361 personen gebruik van het overgangsrecht OSR.

3.2 Overgangsrecht Bevordering ArbeidsParticipatie Onderwijs (BAPO)

Voor personeelsleden van 52 jaar en ouder is op basis van de CAO OMO, onder bepaalde voorwaarden, nog het overgangsrecht BAPO van toepassing. Voor 170 (vanaf 52 jaar) of 340 (vanaf 56 jaar) klokuren per jaar kan werktijdverkorting worden ‘gekocht’. In het verleden is dit overgangsrecht onderdeel geweest van de afspraken omtrent arbeidsvoorwaarden op het moment dat scholen zijn overgekomen naar OMO. Dit overgangsrecht neemt elk jaar in omvang af. In 2016 maken nog 24 personen gebruik van het overgangsrecht BAPO.

3.3 Gebruik ouderschapsverlof

Op basis van de CAO OMO bestaat de mogelijkheid om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Het recht op ouderschapsverlof op basis van de Wet Arbeid en Zorg is eveneens onderdeel van de CAO OMO. In het kalenderjaar 2016 hebben 322 personen gebruik gemaakt van de regeling betaald ouderschapsverlof.

3.4 Aantal LIO-ers/stagiaires

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)