Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - PERSONEELSLASTEN

Personeelslasten

2016

begroting
2016

2015

    

Brutolonen en salarissen

315.565

302.436

305.092

Sociale lasten

38.439

36.840

36.162

Pensioenpremies

38.149

36.562

38.656

Lonen en salarissen

392.153

375.838

379.910

    

Dotaties personele voorzieningen

46

56-

2-

Personeel niet in loondienst

24.644

19.698

20.039

Overig

10.273

10.102

9.169

Overige personele lasten

34.963

29.744

29.206

    

Af: Uitkeringen

2.398-

836-

2.357-

    
 

424.718

404.746

406.759

(bedragen x 1.000 euro)

De kosten van lonen en salarissen bedragen 392,2 miljoen euro en zijn daarmee 16,3 miljoen euro (4,3%) hoger uitgevallen dan begroot.

Daarnaast zijn de kosten van inhuur van personeel niet in loondienst 5,0 miljoen euro hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere inkomsten bestaande uit uitkeringen van het UWV (1,6 miljoen euro) en de onder de rijksbijdragen gepresenteerde extra ontvangen geoormerkte subsidies OCW inzake maatwerk nieuwkomers (3,3 miljoen euro).

Aantal personeelsleden op basis van fte’s

Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2016 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2015 en de begroting vergeleken:

Gemiddeld aantal personele fte's

2016

begroting
2016

2015

    

Directie

140

139

142

Onderwijs ondersteunend personeel (overig)

875

876

882

Overhead

1.015

1.015

1.024

    

Onderwijzend personeel

4.100

4.030

4.088

Onderwijs ondersteunend personeel (primair proces)

441

415

398

Onderwijs proces

4.541

4.445

4.486

    

Totaal

5.556

5.460

5.510

In 2016 is het gemiddelde aantal fte’s met 97 fte (1,8%) hoger dan de begroting. Afgesproken is de middelen uit het Herfstakkoord 2013, die reeds als baten zijn verantwoord in 2013, de komende jaren extra in te zetten ten behoeve van het onderwijs.

In bijlage 8 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)