Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Materiële vaste activa

Gebouwen en
terreinen

Inventaris en
apparatuur

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

In uitvoering

Totaal

      

Aanschafwaarde op 1 januari 2016

319.298

104.803

5.208

42.755

472.064

Afschrijvingen tot 1 januari 2016

103.225-

49.340-

2.937-

-

155.502-

Boekwaarde 1 januari 2016

216.073

55.463

2.271

42.755

316.562

      

Mutaties:

     

Cum. aanschafwaarde mutatie scholen

93

416

-

-

509

Cum. Afschrijvingen mutatie scholen

41-

223-

  

264-

Investeringen

3.877

12.449

996

34.973

52.295

Gerealiseerde bouwprojecten

11.839

1.250

-

58.914-

45.825-

Afschrijvingen

7.991-

10.360-

1.013-

-

19.364-

Bijzondere waardevermindering

2.190-

-

-

-

2.190-

Terugname bijzondere waardevermindering

244

-

-

-

244

Desinvesteringen

5.813-

8.007-

1.225-

-

15.045-

Afschrijving over desinvesteringen

2.390

7.382

1.143

-

10.915

 

2.408

2.907

99-

23.941-

18.725-

      

Aanschafwaarde op 31 december 2016

329.294

110.911

4.979

18.814

463.998

Afschrijvingen t/m 31 december 2016

110.813-

52.541-

2.807-

-

166.161-

Boekwaarde 31 december 2016

218.481

58.370

2.172

18.814

297.837

(bedragen x 1.000 euro)

Gebouwen en terreinen

De vereniging is juridisch eigenaar van het grootste gedeelte van de gebouwen en terreinen van de scholen. Door wettelijke bepalingen kunnen de onroerende zaken, die door gemeenten zijn gefinancierd, uitsluitend na toestemming van en onder verrekening met gemeenten worden vervreemd.

Sinds 1 januari 2000 is een aantal doordecentralisatie-overeenkomsten met gemeenten afgesloten. Bij de hieronder vallende (school)gebouwen komt het economische eigendom gedurende de looptijd van de overeenkomst toe aan de vereniging. Het economisch eigendom wordt, in aansluiting op de uitgangspunten van de decentralisatie van Rijk naar Gemeenten in 1997, ten principale door Ons Middelbaar Onderwijs om niet overgenomen.

Aan de hand van financieringsmodellen worden de toekomstige kosten en vergoedingen per doordecentralisatiecontract voor de gehele contractduur inzichtelijk gemaakt om de beschikbare investeringsruimte te bepalen. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal vaste uitgangspunten zoals een kosten- en vergoedingenindex, een interne rekenrente, een risicoreservering, vervangingsinvesteringen, verkoop van boekwaarden gronden per einde contract en eigen bijdragen vanuit scholen.

Vanwege naar beneden bijgestelde leerlingenprognoses en lager dan verwachte indexeringen van het bedrag per leerling binnen de doordecentralisatie-contracten van Valkenswaard, Cuijk, Nuenen en Asten, is er sprake van een lagere realiseerbare waarde dan de boekwaarde van het gerealiseerde actief. Conform RJ 121 heeft hierop tot en met 2015 een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden van 2,4 miljoen euro. In het huidige jaar heeft een bijzondere waardevermindering van 2,2 miljoen euro plaatsgevonden.

In 2012 was binnen het doordecentralisatiecontract Etten-Leur sprake van een lagere realiseerbare waarde dan de boekwaarde van het gerealiseerde actief, waarop conform RJ 121 een bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden (6,1 miljoen euro). Vanwege hoger dan verwachte indexeringen (OCW index) van het bedrag per leerling heeft in 2013 t/m 2015 een terugname van de bijzondere waardevermindering uit 2012 plaatsgevonden van in totaal 2,1 miljoen euro. In het huidige jaar heeft wederom een terugname plaats kunnen vinden van 0,2 miljoen euro.

Per 1-1-2016 is de doordecentralisatie-overeenkomst met de gemeente Dongen beëindigd. Het economisch eigendom is hierdoor teruggegaan naar de gemeente. Hierdoor heeft er een desinvestering van € 4,6 miljoen plaats gevonden.

In 2016 is vanwege de ingebruikname van nieuwbouw voor 1,2 miljoen euro gedesinvesteerd op nog niet volledig afgeschreven verbouwingen van verkochte of gesloopte oude panden.

Inventaris en apparatuur / andere vaste bedrijfsmiddelen

In 2016 is er voor een bedrag van 8,0 miljoen euro aan desinvesteringen opgenomen. Hiervan heeft 7,2 miljoen euro betrekking op jaarlijkse administratieve desinvesteringen en 2,0 miljoen euro op de desinvestering van installaties en inventaris vanwege verkoop of sloop van oude panden.

Projecten in uitvoering

Gedurende de uitvoering van bouwkundige activiteiten worden de uitgaven verantwoord onder de post 'projecten in uitvoering'. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, worden de kosten gesaldeerd met de ter financiering ontvangen bouwsubsidies (investeringssubsidies). De projecten, die voor eigen rekening gebouwd en gefinancierd zijn, worden geactiveerd onder gebouwen en terreinen en gedurende de economische levensduur afgeschreven.

Voor een nadere toelichting op de projecten in uitvoering wordt verwezen naar Huisvestingsplannen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)