Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag Bureau OMO

Bureau OMO, gevestigd in Tilburg, is het dienstverlenend bureau van de vereniging. Bureau OMO verbindt scholen en ondersteunt daarbij de kracht van de vereniging. Die kracht komt tot uiting in de mogelijkheden tot kennisdeling, innovatie, persoonlijke en professionele ontwikkeling en het benutten van schaalvoordelen. Samen sterker voor de leerlingen. Daarnaast ondersteunt het bureau de scholen bij de ondersteunende processen.

OMO-scholen geven, vanuit de verenigingskaders, ieder op hun eigen wijze invulling aan goed onderwijs voor de leerlingen. Dat kan alleen gerealiseerd worden als de ondersteunende processen op de scholen optimaal verlopen. Bureau OMO ontzorgt de scholen daarbij. Daarnaast ondersteunt het bureau de raad van bestuur bij het realiseren van de missie van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Bureau OMO is een klant- en servicegerichte organisatie waar waarde gehecht wordt aan een hoge kwaliteit van producten en diensten en transparantie van processen. De collega’s van het bureau OMO zijn betrokken, professioneel, ontwikkelgericht en experts op hun vakgebied. Ze werken met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Aan het einde van 2016 waren er circa 80 fte werkzaam. Op basis van en in lijn met Koers 2023 heeft het OMO bureau in 2016 een eigen bureauplan 2023 opgesteld. De dienstverlening is onder te verdelen in:

  1. Ontzorging van de schoolleiders door inzet van deskundigheid en door te adviseren over en te helpen bij de onderwijsondersteunende processen: HRM, planning & control, kwaliteitszorg, juridische zaken, ICT, huisvesting, communicatie en begeleiding bij persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  2. Verbinden van scholen/schoolleiders en bureaucollega’s door het stimuleren en faciliteren van kennisdeling en het verbinden van collega’s (collega met probleem verbinden met collega met oplossing). Daartoe wordt een intensieve relatie opgebouwd met de scholen zodat duidelijk is wat er speelt, en dat wordt binnen het bureau gedeeld en verbonden met elkaar.

  3. Inzet van expertise voor de raad van bestuur zodat de ambities van de vereniging gerealiseerd kunnen worden. Daartoe wordt beleid ontwikkeld, geïmplementeerd en getoetst en wordt het bestuur ondersteund bij de belangenbehartiging richting de sector en de politiek.

  4. Faciliteren van de raad van bestuur bij uiteenlopende zaken, zoals secretariële/ondersteunende werkzaamheden, beheer van verenigingscontracten, bestuurlijke evenementen en persvragen.

Hieronder volgt in een schematische weergave de kern van het bureauplan:

Continu op zoek naar verbeteringen

Doordat bureau OMO ontwikkelgericht is, wordt continu gekeken of processen of producten verbeterd kunnen worden. Daarbij wordt regelmatig contact gezocht met deskundigen op de OMO-scholen en bij collega-schoolbesturen om te leren van best- en worst-practises. In 2016 is met name energie gestoken in het verbeteren van de bestuurlijke processen en planningen hieromheen en het meer uniformeren van de interne werkprocessen (met name bij de ondersteuning). Tevens is ingezet op een verbetering van de communicatie binnen het bureau OMO. Tot slot is nog meer effort gestoken in de opzet van een ICT team om beter het samenwerkingsverband tussen scholen te kunnen ondersteunen voor wat betreft een gezamenlijk ICT platform.

Personeel

Binnen het bureau OMO wordt veel waarde gehecht aan een kwaliteitsrijk personeelsbeleid. Er wordt volop ruimte geboden voor persoonlijke groei en innovatieve initiatieven. Er wordt o.a. jaarlijks met iedere medewerker een taak- en een evaluatiegesprek gehouden waarin medewerkers worden uitgedaagd zelf met initiatieven rondom taken en ontwikkeling te komen. Daarnaast kunnen medewerkers gebruik maken van het flexibele werken en er worden veel mogelijkheden aangeboden voor scholing.

Een werkgroep arbeidsvoorwaarden heeft in 2015 een voorstel ingediend hoe er meer flexibiliteit en ruimte in de arbeidsvoorwaarden aangebracht kan worden. Vanuit haar missie wil het OMO bureau een klant- en servicegerichte organisatie zijn met een open karakter. De omgeving van het OMO bureau is aan verandering onderhevig. Dit vraagt om een slagvaardige en flexibele organisatie, maar vooral ook slagvaardigheid, flexibiliteit en eigenaarschap van de medewerkers. Hiervoor is ruimte nodig. Er is dan ook vanuit de medewerker en organisatie steeds minder behoefte aan regels en procedures die voor eenieder gelden. Er is behoefte aan afstemming op het individu, zodat beter ingegaan kan worden op de individuele behoeftes en de individuele situatie (de eigen ambitie, levensfase en/of de werk/privé balans). Zodat een medewerker ook zelf de regie hierover kan nemen. Er is dan ook onderzocht of ‘op maat’ afspraken gemaakt kunnen over taken, ontwikkeling, belastbaarheid, arbeidsomstandigheden en benodigde faciliteiten. Naar aanleiding van het voorstel van de werkgroep zal een expertisegroep begin 2017 de eerste concrete voorstellen aan het managementteam van het bureau voorleggen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)