Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken. De GMR is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur als het gaat om beleid dat voor alle OMO-scholen geldt. Eens in de circa zeven weken vindt formeel overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond in 2016 uit de volgende personen:

  • Voorzitter GMR: de heer Wil van der Vliet (personeel)

  • Vicevoorzitter / technisch voorzitter GMR: mevrouw Ine van Zon (ouder)

  • Secretaris GMR: de heer Willem Norbruis (personeel)

  • Vicevoorzitter: dhr. Mikhael Hack (leerling)

Meer informatie over de GMR is terug te vinden op www.omo.nl.

Agendavan de GMR

Deze loopt parallel met de onderwerpen op de beleidsagenda van de raad van bestuur. De onderwerpen worden aan de GMR voorgelegd nadat deze in het CSO (collectief schoolleidersoverleg) zijn besproken.

Communicatie met de achterban

Deze verloopt via het digitale platform, genaamd MR Centraal. Hiermee onderhoudt de GMR contact met de MR-en als mede met de platforms personeel, ouders en leerlingen. Bovendien fungeert MR Centraal als elektronische werkomgeving voor alle medezeggenschapsorganen van de vereniging OMO.

Het platform personeel komt zes keer per jaar bijeen rond één of meerdere thema’s. In 2016 kwamen de volgende onderwerpen aan bod: Het Lerarenregister en de Onderwijscoöperatie, het VOION Scenariomodel, Onderwijslogistiek volgens Advitrea, het Onderhandelingsakkoord CAO VO plus de OMO CAO en het OMO Privacyreglement. De leden van het platform hebben bovendien de gelegenheid om te reageren naar aanleiding van conceptbeleidsstukken van de raad van bestuur. Bovendien wordt het platform gebruikt als een klankbord voor de vakcentrales.

Het afgelopen jaar hebben leden van de personeelsgeleding in februari 2016, in het kader van samen in dialoog leiding geven aan schoolontwikkeling, in de Balie te Amsterdam deelgenomen aan het onderwijsdebat “Een ander perspectief op taakbeleid en werkdruk”. In april 2016 bezochten een aantal leden de landelijke onderwijs-conferentie De Staat van het Onderwijs te Maarssen. Terwijl in november 2016 de voltallige PGMR het jaarlijkse WMS Congres in Ede, georganiseerd door de Stichting Onderwijsgeschillen, heeft bijgewoond.

Om de medezeggenschap op de verschillende OMO-scholen te versterken is in samenwerking met de AOB, CNVO en FVOV door enkele leden van de personeels-geleding een MR-serviceteam in het leven geroepen. Van deze dienstverlening is door een aantal MR-en al dankbaar gebruikt gemaakt. Tegelijkertijd krijgt de (P)GMR met deze bezoeken ook meer inzicht in de situaties, ontwikkelingen en activiteiten van de afzonderlijke OMO-scholen.

Bovendien heeft de personeelsgeleding van de GMR in het najaar van 2016 een informatieve en drukbezochte scholingsavond georganiseerd voor zowel ervaren als minder ervaren ouders, leerlingen en personeelsleden uit de verschillende MR-en.

OMO MR Congres

Het jaarlijkse OMO MR Congres neemt nog steeds een bijzondere plaats in. Alweer voor de twaalfde keer werd in maart 2016 deze bijeenkomst in samenwerking met de raad van bestuur gehouden. In een drietal ronden met workshops en plenaire presentaties konden de leden van alle OMO MR-en kennis nemen van een groot aantal actuele onderwijszaken. Het congres in Hapert werd geopend door de voorzitter van de GMR de heer Wil van der Vliet. Als gastspreker hield mevr. mr. Irene Asscher Vonk, voorzitter van de landelijke geschillencommissie medezeggenschap, een pleidooi voor de versterking van de medezeggenschap in het voortgezet onderwijs. Vervolgens presenteerde de voorzitter van de raad van bestuur OMO, de heer Eugène Bernard, de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging OMO. De afsluiting van het congres was in handen van de taalkundige Wim Daniels. Op zijn bekende virtuoze en humoristische wijze behandelde hij “De taal van de jeugd. Wat is de afstand tusen de taal van de jongeren en de taal van de school?”

Netwerk GMR

De personeelsgeleding van de GMR participeert in een landelijk overlegorgaan (VOCL) van de GMR-en van vier grotere schoolbesturen, zijnde Limburgs Voortgezet Onderwijs, Ons Middelbaar Onderwijs, Carmel en Lucas. Hiermee treedt de personeelsgelding in contact met vakcentrales, VO-raad, onderwijsinspectie, Ministerie van Onderwijs en leden van de vaste Kamercommissie van onderwijs.

Koers 2023

In het jaar van het 100jarig jubileum van de vereniging OMO heeft het nieuwe koersdocument, Koers 2023, na onder andere, een uitvoerige behandeling in de GMR , zijn definitieve vorm gekregen. Met name de bijgevoegde Koerswijzer biedt de mogelijkheid om het gedachtegoed van de vereniging in de schoolplannen van de OMO-scholen te kunnen verwezenlijken.

OMO GMR en raad van toezicht

In december 2016 is een bijeenkomst gehouden met de raad van toezicht waar actuele thema’s uit de zelfevaluatie van de raad van bestuur (de uitdaging van kennisnetwerken en de toekomstige arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs) zijn besproken.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)