Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag ledenraad

De ledenraad is een onafhankelijk orgaan binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De samenstelling, taak, wijze van vergadering en de wijze van besluitvorming zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De taak van de ledenraad omvat de controle en toezicht op het functioneren van de raad van toezicht, de besluitvorming over de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht, goedkeuring van het door de raad van toezicht voorgelegde jaarverslag en jaarrekening van de vereniging en de goedkeuring van voorstellen tot statutenwijziging, omzetting en ontbinding van de vereniging.

Samenstelling

De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de raden van advies en ouders van OMO-leerlingen. Leden van de raden van advies worden gevraagd en benoemd, met instemming van de MR, op basis van zowel achtergrond en ervaring als persoonlijke eigenschappen en competenties. Op deze wijze is de maatschappelijke participatie binnen de school en de vereniging gewaarborgd. Personeelsleden, leerlingen en leden van de medezeggenschapsorganen kunnen niet plaatsnemen in de raden van advies.

De ledenraad kent twee (technisch) voorzitters, namelijk voorzitter Emile Aarts (Tilburg University) en plaatsvervangend voorzitter Frank Baaijens (Technische Universiteit Eindhoven).

Regionale bijeenkomsten

Het afgelopen jaar hebben de regiobijeenkomsten voor de leden van de raad van advies plaatsgevonden op 29 maart 2016 (Jacob Roelandslyceum, Boxtel) en op 4 april 2016 (Kwadrant, Oosterhout). Tijdens de eerste bijeenkomst is Yvonne Kops voorgesteld als nieuw lid van de raad van bestuur. Daarnaast zijn de actuele ontwikkelingen binnen de vereniging aan de orde gekomen en heeft er een dialoog plaatsgevonden over het nieuwe strategische beleidsdocument Koers 2023.

De ledenraadvergadering

Op 16 juni 2016 heeft de ledenraadvergadering plaatsgevonden. De ledenraad vergadering werd voorgezeten door de tijdelijke voorzitter Anton van Kalmthout. In de vergadering werden de volgende onderwerpen besproken.

Benoeming, herbenoeming en verlenging leden van de raad van toezicht

De ledenraadvergadering herbenoemt mevrouw Kral en mevrouw Snijder voor een periode van 4 jaar en benoemt de heer Meelen tot lid van de raad van toezicht, tevens voor een periode van 4 jaar. De heer Kok treedt af als lid van de raad van toezicht. Daarnaast verlengt de ledenraadvergadering de benoeming van de heer Bouwens en de heer Van Geel (voorzitter) met 1 jaar. Zie voor de volledige samenstelling van de raad van toezicht het verslag van de raad van toezicht.

Verenigingsbeleid 2015

De voorzitter van de raad van toezicht, de heer Van Geel, geeft een toelichting op het verenigingsbeleid over 2015. De voorzitter van de raad van toezicht licht de rol van de raad van toezicht toe, waaronder het toezicht houden op de raad van bestuur, en benadrukt het toenemende belang hiervan. Dit gegeven de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod: leerlingen en onderwijs (het dalende leerlingaantal en het toenemende slagingspercentage), de toezichtarrangementen, personeel (professionalisering en het tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers), bedrijfsvoering (solvabiliteit, weerstandsvermogen, liquiditeit en huisvestingsprojecten) en het verslag van de raad van toezicht zoals dat is opgenomen in het jaarverslag over 2015.

Goedkeuring jaarverslag 2015

De ledenraad keurt het jaarverslag van 2015 goed.

Blik op de toekomst

De voorzitter van de raad van bestuur werpt tijdens de ledenvergadering een blik op de toekomst. In het kader van Koers 2023 geeft de voorzitter aan waardevolle tips te hebben ontvangen naar aanleiding van de consultatie van de raden van advies. Er wordt een “sneak preview” gegeven van de teksten van Koers 2023. Daarnaast licht de voorzitter de kwaliteitsontwikkelingen en kwaliteitsambities toe. Verder wordt er aandacht gevraagd om na te denken over de werkwijze en de mogelijkheid voor de ledenraad om meer betrokken te kunnen zijn.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)