Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Beleidsvoornemens en accenten 2017-2020

Sinds de oprichting van de vereniging in 1916 is het uitgangspunt van OMO de combinatie van traditie en innovatie voortzetten naar de toekomst toe. Op beide uitgangspunten is de vereniging succesvol gebleken.

Eind 2015 is begonnen met het proces om te komen tot de opvolger van Koers 2016. Onder het motto: ‘Ontwikkelen doe je samen’ is binnen de vereniging een brede dialoog opgestart waarbij collega’s, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden en betrokkenen zijn uitgenodigd om mee te praten over wat hen nu en in de toekomst bezighoudt. Aan het einde van 2016 was Koers 2023 een feit.

Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. De rode draad in Koers 2023 is ‘leren van en met elkaar’: Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

Bij Koers 2023 is een Koerswijzer opgesteld. Deze Koerswijzer biedt scholen, raad van bestuur en het OMO-bureau een houvast bij het vertalen van de ambities uit Koers 2023 in het eigen schoolplan, de beleidsagenda van de vereniging en het bureauplan. Langs 7 pijlers worden de bestemming en ambities uit Koers 2023 weergegeven. De centrale vragen helpen bij het voeren van de dialoog en het vertalen van de ambities. De Koerswijzer zal tevens fungeren als ‘toetsingskader’ bij het beoordelen van schoolplannen.

Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van beleid wordt jaarlijks een beleidsagenda opgesteld. In de beleidsagenda voor 2017 staan onder andere de volgende onderwerpen benoemd:

 • Ouderbijdragen

 • Managementstatuut vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

 • ICT- en werkplekbeleid

 • Collectieve verzekeringen

 • Integriteitscode

 • Kennisdeling

 • OMO scholingsdag

 • Waardengedreven onderwijs

 • Bevoegdheden

 • Meerjaren strategische personeelsplanning

 • Energiebesparende maatregelen

 • Lerarenregister

 • Beheer en instandhouding schoolgebouwen

 • Passend onderwijs

 • CAO OMO

 • Ondersteunende diensten / overhead

 • Sectorplan Voortgezet Werkvermogen

 • Regionale arbeidsmarkt

 • Re-integratie bij WW/WOVO

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)