Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Treasury en schatkistbankieren

Op 24 mei 2011 is het Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld, dat mede was gebaseerd op de Regeling belenen en beleggen door instelling voor onderwijs en onderzoek 2010. Op 20 december 2016 is het nieuwe Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld. Dit statuut is mede gebaseerd op de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Het belangrijkste uitgangspunt van het treasury beleid binnen Ons Middelbaar Onderwijs betreft het verantwoord omgaan met de beschikbare middelen. De diverse treasury-instrumenten zijn van een prudent karakter en zijn er niet op gericht om extra opbrengst te generen door het aangaan van overmatige risico’s. Het verantwoord omgaan met de beschikbare middelen geldt eveneens voor langlopende verplichtingen die worden aangegaan ten behoeve van de financiering van de diverse huisvestingsprojecten. Er wordt continu gemonitord of de toekomstige verplichtingen (externe financieringen) passen binnen de gestelde kaders. Dit houdt onder andere in dat de huisvestingslasten niet ten koste gaan van het onderwijsproces en dat wordt voldaan aan bijvoorbeeld de solvabiliteitseisen.

De raad van bestuur heeft in maart 2017 gerapporteerd aan de raad van toezicht over het verslagjaar 2016 conform de bepalingen in het Treasury Statuut OMO.

In het kader van het treasurybeleid wordt de financiële positie van de vereniging getoetst aan de bepalingen in het treasury statuut en daarmee aan de landelijke Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Deze toets richt zich op de relevante treasury-instrumenten, die binnen de vereniging in het kalenderjaar 2016 zijn gehanteerd.

Ministerie van Financiën – schatkistbankieren

In november 2011 is besloten om over te stappen op schatkistbankieren bij het ministerie van financiën. De redenen hiervoor zijn een gunstigere prijs met daarbij de service van een kwalitatief goede ondersteuning. De daadwerkelijke overstap naar het schatkistbankieren heeft op 1 maart 2012 plaatsgevonden.

Rekening courant

Het dagelijks betalingsverkeer loopt via de Rabobank, waarbij het saldo van de hoofdrekening bij de Rabobank dagelijks wordt afgeroomd naar een ‘schatkist-rekeningcourant’ van het ministerie van financiën.

Onderdeel van de overeenkomst bij het ministerie van financiën is een doorlopende kredietfaciliteit van (maximaal) 10% van de publieke jaaromzet. De faciliteit is momenteel 48,4 miljoen euro.

Vanaf 21 april 2015 is het saldo van het schatkistbankieren positief. Het positieve saldo per 31 december 2016 bedraagt 13,5 miljoen euro. Het positieve saldo ontstaat door het aangaan van een langlopende financiering bij de BNG bank.

Kredietfaciliteit BNG-Bank

Na intensief overleg is op 1 juli 2014 een kredietovereenkomst gesloten met de BNG bank, van maximaal € 70,0 miljoen. Per 1 oktober 2015 is er € 45,0 miljoen verkregen tegen een 15-jaars rente van 2,99%. Per 31 december 2016 is het openstaande bedrag 42,6 miljoen euro. In 2016 is 1,3 miljoen euro aan rente betaald.

Rabobank - rekeningcourant

Alle school-bankrekeningen zijn ondergebracht bij Rabobank Tilburg. De afzonderlijke rekeningen worden daarbij dagelijks automatisch afgeroomd naar een hoofdrekening bij de Rabobank. Per school geldt een dagelijkse bestedingslimiet met een omvang tussen de 5.000 en 25.000 euro. In totaal is er binnen de vereniging sprake van 40 bankrekeningen.

Leasecontract bedrijfsauto’s

Het leasecontract bedrijfsauto’s bij MKB Lease in Oosterhout betreft 34 leaseauto’s. Binnen de arbeidsvoorwaarden hebben schoolleiders en leden van de raad van bestuur de mogelijkheid om een leaseauto te rijden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)