Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Identiteit

In 2013 heeft de vereniging de notitie ‘Zingeving en Goed Onderwijs’ (bijlage 11) opgesteld. In deze tekst wordt de katholieke identiteit van de vereniging van drie basisbegrippen voorzien: goed onderwijs, een goed mens en goed leven. Onze identiteit moet terug te zien zijn in gedragingen van zowel docenten als leerlingen. Identiteit, of anders gezegd: waardengedreven onderwijs, stijgt uit boven zo’n strategisch beleidsdocument, en ook boven de urentabel van het vak levensbeschouwing. Zingeving in de vorm van waardengedreven onderwijs omvat ook de inhoud van een les, de houding van de docent ten opzichte van de leerling, het pedagogisch klimaat, de organisatie van de school, het personeelsbeleid, de ouderparticipatie, et cetera. Waardengedreven onderwijs draagt bij aan de persoonsvorming, de sociale en de maatschappelijke vorming van leerlingen. Dit is niet alleen een taak van de docenten levensbeschouwing, maar van iedereen in de school.

Rode draad door het onderwijs

De werkgroep identiteit, bestaande uit een viertal rectoren en de bestuursvoorzitter, is met docenten van verschillende scholen in gesprek gegaan om met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag of en hoe een school zingeving/levensbeschouwing als rode draad door het onderwijs kan laten lopen, zodat betekenisvolle reflectie en gesprekken over gedrag plaatsvinden bij meer dan alleen het vak levensbeschouwing, én in alle leerjaren. De uitkomsten van dit gesprek hebben in 2016 geleid tot de start van een samenwerking met Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs), met als uitgangspunt de gezamenlijke wens om te onderzoeken hoe waardengedreven onderwijs per vak vorm en inhoud zou kunnen krijgen in het voortgezet onderwijs. Verus heeft eind 2016 een projectplan opgeleverd met als doel om op een toegankelijke manier inspiratiemateriaal ter beschikking te stellen aan leraren, zodat zij in staat zijn om ethische onderwerpen binnen hun eigen vakgebied met leerlingen bespreekbaar te maken. Dit is belangrijk gezien de ambitie om de gehele mens te vormen, waarbij het uitgangspunt is dat er meer is dan alleen kennis en leerlingen in staat gesteld moeten worden tot morele afwegingen te komen en menswaardige keuzes te maken. Begin 2017 gaat het project van start.

Integriteitscode vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Een van de lidmaatschapseisen van de “Code Goed Onderwijsbestuur VO” van de VO-raad gaat over het opstellen, publiceren en naleven van een integriteitscode. In deze integriteitscode moet worden opgenomen wat de normen en waarden zijn van de organisatie; normen en waarden waarnaar gewerkt en gehandeld moet worden. In 2016 is gestart met het proces om te komen tot een toetsingskader voor integriteit. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kiest daarbij bewust niet voor een standaardreglement; dat zou niet toereikend zijn om de haast eindeloze creativiteit in het menselijk handelen uitputtend te beschrijven.

De OMO-integriteitscode gaat daarom uit van vier basisprincipes voor goed handelen:

  1. Menselijke waardigheid: ieder mens telt.

  2. Algemeen welzijn: niemand leeft voor zichzelf.

  3. Solidariteit: zorg voor elkaar.

  4. Gedeelde verantwoordelijkheid: meebouwen vanuit eigen kracht.

Deze begrippen dienen als leidraad om te komen tot een uitspraak om een handeling als goed of niet goed te typeren. Het basisprincipe van al ons handelen is en blijft vertrouwen. De geformuleerde uitgangspunten helpen ons om, indien nodig, het handelen te kunnen beoordelen en elkaar hierop aan te kunnen spreken. De OMO-integriteitscode, die naar verwachting begin 2017 gereed zal zijn, versterkt de ambities van de vereniging zoals verwoord in Koers 2023.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)