Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Koers 2016 en Koers 2023

Koers 2016

In dit jaarverslag over 2016 wordt ingegaan op het gevoerde beleid, langs de lijnen van het werkprogramma dat is afgeleid uit Koers 2016, het strategisch beleidsplan van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De vereniging heeft in het verslagjaar de ambities uit Koers 2016 nagenoeg gerealiseerd.

Koers 2016 stelt de docent centraal. Met als doel: goed onderwijs voor de leerling. Voor goed onderwijs is de docent niet de enige, maar wel de meest bepalende (f)actor. De vereniging zet daarom sterk in op de beroepsontwikkeling van docenten. Het dragen van verantwoordelijkheid hoort bij het beroep van docent. We bevorderen daarom een beroepscultuur die uitgaat van vertrouwen, van samenwerken, van het afleggen van verantwoording en waarin mobiliteit als een kans geldt. Koers 2016 kwam tot stand door inbreng van leerlingen, ouders, leraren, schoolleiding, de raad van toezicht en andere belanghebbenden. In het voorjaar van 2010 werd Koers 2016 het startpunt van een hernieuwd beleid voor de scholen, het OMO-bureau en de raad van bestuur. Koers 2016 werd geconcretiseerd in een werkprogramma waarmee de verschillende betrokkenen concreet aan de slag konden. Dit werkprogramma werd ieder kalenderjaar geactualiseerd.

Koers 2023: Onderwijs met overtuiging

Eind 2015 is het proces gestart om te komen tot de opvolger van Koers 2016. Onder het motto: ‘Ontwikkelen doe je samen’ is een brede dialoog opgestart waarbij collega’s, leerlingen, ouders en stakeholders zijn uitgenodigd om mee te praten over wat hen nu en in de toekomst bezighoudt. Aan het einde van 2016 was Koers 2023 een feit.

Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. De rode draad in Koers 2023 is ‘leren van en met elkaar’: Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

Bij Koers 2023 is een Koerswijzer opgesteld. Deze Koerswijzer biedt scholen, raad van bestuur en het OMO-bureau een houvast bij het vertalen van de ambities uit Koers 2023 in het eigen schoolplan, de beleidsagenda van de vereniging en het bureauplan. Langs zeven pijlers worden de bestemming en ambities uit Koers 2023 weergegeven. De centrale vragen helpen bij het voeren van de dialoog en het vertalen van de ambities. De Koerswijzer zal tevens fungeren als ‘toetsingskader’ bij het beoordelen van schoolplannen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)