Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 8 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Staat van baten en lasten - RIJKSBIJDRAGEN

De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW bedraagt in het verslagjaar 460,1 miljoen euro. De rijksbijdrage OCW maakt daarmee 87,6% uit van de totale baten in 2016 (87,4% in 2015) en is 16,8 miljoen euro (3,8%) hoger dan begroot.

Staat van baten en lasten - OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN –SUBSIDIES

De gemeentelijke bijdragen en subsidies bestaan grotendeels uit inkomsten vanwege afgesloten doordecentralisatie-overeenkomsten.

Staat van baten en lasten - OVERIGE BATEN

De gerealiseerde bijdragen van ouders en leerlingen voor een bedrag van 11,2 miljoen euro is 9,2% hoger dan de begroting.

Staat van baten en lasten - PERSONEELSLASTEN

De kosten van lonen en salarissen bedragen 392,2 miljoen euro en zijn daarmee 16,3 miljoen euro (4,3%) hoger uitgevallen dan begroot.

Staat van baten en lasten - AFSCHRIJVINGEN

De afschrijvingen over de materiële vaste activa bedragen 19,4 miljoen euro. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingen 0,3 miljoen euro lager (1,5%).

Staat van baten en lasten - HUISVESTINGSLASTEN

De huisvestingslasten bedragen 25,0 miljoen euro en zijn daarmee 6,6% hoger dan de begroting. Tegenover lagere lasten voor energie en water staan hogere onderhoudslasten, hogere gemeentelijke heffingen en hogere huurlasten.

Staat van baten en lasten - OVERIGE LASTEN

De administratie- en beheerslasten zijn 0,3 miljoen euro lager dan begroot.

Staat van baten en lasten - FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Per 1 oktober 2015 is een bedrag van 45 miljoen euro geleend bij de BNG, met een looptijd van 25 jaar tegen een rentetarief van 2,99% per jaar (rentevastperiode 15 jaar), ter dekking van bouwprojecten in gemeentes waarmee

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)