Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 9 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Balans - MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Balans - FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De overige vorderingen bestaan uit verstrekte leningen aan medewerkers van OMO in het kader van deelneming aan de Stichting OMO Fonds.

Balans - VORDERINGEN

De debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen inzake samenwerkingsverbanden en detacheringen.

Balans - LIQUIDE MIDDELEN

Per 1 oktober 2015 heeft Ons Middelbaar Onderwijs een langlopende lening bij de BNG bank afgesloten voor 45 miljoen euro, waardoor eind 2016 sprake is van een positief saldo op de lopende rekening.

Balans - EIGEN VERMOGEN

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Balans - VOORZIENINGEN

Conform de CAO VO heeft het personeel bij het bereiken van een jubileumdatum aanspraak op een jubileumgratificatie. Deze bedraagt bij een 25-jarig dienstverband 50% en bij een 40-jarig dienstverband 100% van het maandsalaris.

Balans - LANGLOPENDE SCHULDEN

Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn in 2015 een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van 45,0 miljoen euro tegen een

Balans - KORTLOPENDE SCHULDEN

Eind 2016 is 1,9 miljoen euro als aflossingsverplichting voor komend jaar opgenomen als kortlopende schuld inzake kredietinstellingen.

Balans - NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Eind 2016 heeft de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs een vordering op het ministerie van OCW ten bedrage van 29,3 miljoen euro (eind 2015: 28,6 miljoen euro).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)