Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 10 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Ledenraad en regiobijeenkomsten raden van advies

Ons Middelbaar Onderwijs heeft doelbewust de vereniging als rechtsvorm. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming en is binnen de vereniging de mogelijkheid tot tegenspraak gecreëerd.

Interne beheersing en toezicht

In 2016 zijn wederom onderdelen van de administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle beoordeeld. Vanuit deze controle zijn geen significante tekortkomingen geconstateerd.

Verslag ledenraad

De ledenraad is een onafhankelijk orgaan binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De samenstelling, taak, wijze van vergadering en de wijze van besluitvorming zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Verslag raad van toezicht

In het jaar 2016 is de raad van toezicht periodiek bijeengekomen. Ook dit jaar hebben de ontwikkelingen in het onderwijs voorop gestaan. Daarnaast heeft de raad van toezicht begin 2016 Yvonne Kops totlid van de raad van bestuur benoemd.

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken.

Verslag Bureau OMO

Bureau OMO, gevestigd in Tilburg, is het dienstverlenend bureau van de vereniging. Bureau OMO verbindt scholen en ondersteunt daarbij de kracht van de vereniging.

Bijlage 4. Organisatie Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur. In onderstaand schema zijn de onderlinge samenhangen weergegeven.

Bijlage 5. Honorarium externe accountant

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria van Deloitte ten laste gebracht van de vereniging, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

Bijlage 12: Code Goed Onderwijsbestuur

In de Code Goed Onderwijsbestuur zijn in de lidmaatschapseisen en richtlijnen onderwerpen genoemd die in jaarverslag terug moeten komen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)