Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 12 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Bijlage 1. Geoormerkte subsidies OCW (model G)

samenwerking lerarenopleiding en scholen: aanvullende bekostiging om de aansluiting te verbeteren tussen eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen.

Bijlage 2. Bezoldiging van bestuurders / toezichthouders (model H)

Vanaf 2015 mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal nog 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2016 neer op 179.000 euro, inclusief onkosten en pensioenbijdrage.

Bijlage 3. Deelnemingen/verbonden partijen (model E)

Van de volgende deelnemingen waren op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2016 geen financiële jaarverslagen in bezit:

Bijlage 4. Organisatie Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur. In onderstaand schema zijn de onderlinge samenhangen weergegeven.

Bijlage 5. Honorarium externe accountant

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria van Deloitte ten laste gebracht van de vereniging, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

Bijlage 6: Slaagpercentages 2016

Bij Onderwijs in kerncijfers, staan de gemiddelde slaagpercentages van de leerlingen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Bijlage 7: Toezichtarrangementen onderwijsinspectie

Onderstaande tabel geeft de arrangementen per locatie weer voor de per 31 december 2016 toegekende toezichtarrangementen. Voor een aantal opleidingen is door de inspectie geen oordeel afgegeven.

Bijlage 8: Personeel in cijfers

In deze bijlage worden enkele personele kengetallen van 2016 grafisch gepresenteerd in relatie tot voorgaande jaren. Onder elke grafiek staat een korte toelichting.

Bijlage 10: Instellingen voor hoger- en wetenschappelijk onderwijs

Instellingen waarmee de vereniging samenwerkt zijn:

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)