Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 13 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Beleidsvoornemens en accenten 2017-2020

Sinds de oprichting van de vereniging in 1916 is het uitgangspunt van OMO de combinatie van traditie en innovatie voortzetten naar de toekomst toe. Op beide uitgangspunten is de vereniging succesvol gebleken.

Balans 2017-2020

Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2017-2020 en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen in 2017 naar verwachting met circa 56 miljoen euro stijgen.

Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2016 tot en met 2020. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Exploitatiebegroting 2017-2020

Hierboven is de geconsolideerde begroting over de periode 2017-2020 weergegeven. De negatieve begrotingsresultaten komen voort uit de extra middelen uit het Herfstakkoord in 2013, die in de komende jaren ingezet worden ten behoeve van het onderwijs.

Risico’s en onzekerheden - Herbezetting medewerkers

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlaat een groot aantal medewerkers op korte termijn de scholen. Er is zorg over de wijze waarop kennis en expertise in de scholen kan worden behouden.

Risico’s en onzekerheden - Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wetswijziging op passend onderwijs ingegaan. De verschillende wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Risico’s en onzekerheden - Korte termijn handelen overheid

De vereniging loopt het risico dat wet- en regelgeving worden aangepast door de overheid.

Risico’s en onzekerheden - Vereenvoudiging bekostigingsmodel

Per 1 januari 2019 zal naar alle waarschijnlijkheid het bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs worden vereenvoudigd.

Risico’s en onzekerheden - Loonkosten

De cao 2016-2017 geldt per 1 juli 2016 en heeft een looptijd tot 1 oktober 2017. Hierdoor bestaat onzekerheid over de loonkostenontwikkeling na 1 oktober 2017. Daarbij is onbekend in welke mate aanpassingen in de loonkosten doorwerken in de lumpsum.

Risico’s en onzekerheden - Taakstellingen

In de verschillende begrotingen is aangegeven dat enerzijds het totaal aan overheidsbezuinigingen, zoals die grotendeels zijn vastgelegd in de financiële kaders, en anderzijds de ontwikkeling van leerlingenaantallen de exploitatie onder druk zet.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)