Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Diversiteit

De vereniging gaat uit van het benutten van diversiteit. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten. Medewerkers kunnen zich flexibeler en makkelijker aanpassen aan veranderingen in bijvoorbeeld eisen die gesteld worden aan de functie en de werkomgeving. Dit gebeurt niet vanzelf; de juiste aansturing is bij een divers team vereist. Diversiteit bevordert de inzet van een goede mix van talenten in de organisatie. Het gaat om de juiste persoon op de juiste plaats waarbij, in aansluiting op Koers 2023, uitgegaan wordt van de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

Eind 2012 heeft vereniging Ons Middelbaar Onderwijs het Charter Talent naar de Top ondertekend om een stimulans te geven aan het diversiteitsbeleid en het stimuleren van een toename van vrouwen op topposities. Commitment vanuit het bestuur en de schoolleiding, en de integrale benadering bij het ontwikkelen van het herijkte diversiteitsbeleid, hebben bijgedragen aan het bewustzijn rondom dit thema. Ook door aandacht voor diversiteit bij een grote groep leidinggevenden op scholen is in 2016 een volgende stap gezet. Het streefcijfer van 35% voor zowel vrouwen in de top als subtop is met 41,8% en respectievelijk 35,7% ruim behaald. Met de komst van een vrouwelijke bestuurder is er sprake van een evenredige verdeling man/vrouw bij de raad van bestuur. Bij de raad van toezicht zijn 3 van de 8 toezichthouders vrouw. Met deze cijfers voldoet de vereniging aan de uitgangspunten van een evenredige verdeling van mannen en vrouwen zoals aangegeven in de wet Bestuur en Toezicht.

Diversiteit gaat niet alleen over mannen en vrouwen maar bijvoorbeeld ook over jong en oud, mate van inzetbaarheid, etniciteit en geaardheid. Hier sluit de doelstelling van de Participatiewet, om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen, op aan. In 2016 heeft een verkenning plaatsgevonden hoe leerlingen van het praktijkonderwijs, entree-opleidingen en voorgezet speciaal onderwijs arbeidsperspectief geboden kunnen krijgen op facilitaire taken binnen de scholen. Omdat deze functies in de afgelopen jaren veelal uitbesteed zijn, wordt de mogelijkheid bekeken om te komen tot inbesteding in samenwerking met externe partners in het facilitaire domein.

Via de kennisnetwerken van leidinggevenden is een studiedag georganiseerd met het thema ‘diversiteit en leiderschap’. Bewustwording van het eigen gedrag bij diversiteit blijft een punt van aandacht.

In schoolplannen en begrotingen is diversiteitsbeleid steeds explicieter gemaakt. Via de nieuwsbrief, website en jaarverslag wordt in- en extern het belang van diversiteit onder de aandacht gebracht.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)