Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden

31 december 2016

31 december 2015

     

Kredietinstellingen

 

1.875

 

1.875

Vooruitontvangen termijnen

 

-

 

-

Crediteuren

 

8.823

 

15.637

OCW

 

-

 

99

     

Loonheffing

17.867

 

17.157

 

Omzetbelasting

184

 

200

 

Premies sociale verzekeringen

-

 

-

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

18.051

 

17.357

     

Schulden terzake van pensioenen

 

4.317

 

4.394

     

Werk door derden

-

 

-

 

Overige

5.067

 

4.528

 

Overige kortlopende schulden

 

5.067

 

4.528

     

Subsidies OCW niet-geoormerkt

2.676

 

3.553

 

Subsidies OCW geoormerkt

543

 

24

 

Vooruitontv. investeringssubsidies

13.850

 

35.948

 

Vooruitontv. bedragen

6.289

 

5.309

 

Vakantiegeld- en dagen

13.174

 

12.634

 

Eindeschooljaarsuitkering

301

 

295

 

Bindingstoelage

1.402

 

1.291

 

Rente

-

 

-

 

Overige

11

 

43

 

Overlopende passiva

 

38.246

 

59.097

     
  

76.379

 

102.987

(bedragen x 1.000 euro)

Kredietinstellingen

Eind 2016 is 1,9 miljoen euro als aflossingsverplichting voor komend jaar opgenomen als kortlopende schuld inzake kredietinstellingen.

OCW

Ultimo 2016 zijn alle geoormerkte subsidies met verrekeningsclausule geheel besteed. Voor een verdere toelichting op de aflopende geoormerkte subsidies met verrekeningsclausule wordt verwezen naar model G, onderdeel G2-A in bijlage 1.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan grotendeels uit in 2016 aangegane verplichtingen, waarvan de betaling in kalenderjaar 2017 zal plaatsvinden en uit baten, die in kalenderjaar 2017 moeten worden verantwoord, waarvan de vordering in 2016 is opgenomen. Het betreft hier bijvoorbeeld ouderbijdragen en huur van boeken.

De niet-geoormerkte subsidies OCW hebben voor een bedrag van 0,7 miljoen euro betrekking op nog niet bestede subsidies, die tot en met verslagjaar 2016 zijn toegekend. Daarnaast is onder deze post een bedrag van 2,0 miljoen euro opgenomen in verband met vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidies OCW, die voor verslagjaar 2017 zijn toegekend.

De vooruit ontvangen geoormerkte subsidies OCW hebben betrekking op nog niet bestede geoormerkte subsidies OCW met verrekeningsclausule. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar model G, onderdeel G2-B in bijlage 1.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)